Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
首頁
產權信息Expand 產權信息
信息庫Expand 信息庫
查找辦事處
消費者Expand 消費者
關於我們Expand 關於我們
聯繫我們
請根據字母排列順序查找術語和慣用語:

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  Z


Z


Zone(規劃地帶)- 社區內指定用於特定用途或目的的地區。

Zoning(土地規劃)- 對地產使用的政府規定。